Thursday, December 20, 2007

More New MVs of Vic

New MVs from Wo Bu Shi F4 appeared on YouTube...

Ai Shang Zhe Shi Jie (Love This World)Yi Jia Yi (One Plus One)Missing YouWan Mei Ou Xiang (Perfect Idol)

No comments: